kirklight_Referencia: 6858
saja 6858
Referencia: 6858
Tipo: Techo

Pantalla/Shade 25x45

Total 45/10x25


R-455 Blanco,Negro,Beig - Cromado

White,Black,Beig - Chrome


E-27 Max. 60 W.